Ibnuthejmin.com

Sheikh_Zayed_Grand_Mosque_2_UAE

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë? Përgjigje: “Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësojë si imami. Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.” “Kushtet...

nullifiers-of-prayer

A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

  Përgjigje: “Mbyllja e syve gjatë namazit është mekruh (vepër e urryer). Ajo është në kundërshtim me atë që bënte Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) përveç nëse është me arsye,...